Zákon o zbraních
Registrace a průkaz zbraně

Díl 5

Registrace a průkaz zbraně

§41

(1) Každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrována; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.

(2) Registraci zbraně uvedené v odstavci 1 provádí příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou.

(3) Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde o zbraň

  1. a) podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu, 3) pokud není označena zkušební značkou, nebo
  2. b) kategorie A, B nebo C, kterou osoba uvedená v § 42 odst. 1 není oprávněna podle tohoto zákona vlastnit, držet nebo nosit.

(4) Příslušný útvar policie vyzve vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu,3) anebo pokud při její registraci nebo při jejím předložení policii vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci. Příslušný útvar policie současně s výzvou řízení o registraci přeruší. Vlastník zbraně je povinen předložit zbraň ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Na základě údajů uvedených v protokole, který byl vystaven po kontrole nebo ověření zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, příslušný útvar policie vydá nový průkaz zbraně a současně odebere dosavadní průkaz zbraně.

(5) Vlastník zbraně, kterému příslušný útvar policie neprovede registraci zbraně podle odstavce 3 písm. a) anebo b) nebo řízení o registraci zastaví, je povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

§42

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň. V případě nabytí vlastnictví zbraně děděním (§ 66) počíná běh lhůty k ohlášení dnem, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, není-li dále stanoveno jinak, příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a současně odevzdat průkaz zbraně.

(3) Fyzická nebo právnická osoba v oznámení o nabytí vlastnictví nebo o převodu vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C uvede

  1. a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví,
  2. b) údaje o zbrani kategorie A, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně, a
  3. c) způsob převodu vlastnictví.
§42a

V případě, že ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky 1) , Vojenská policie 33) , bezpečnostní sbor 1a) , Vojenské zpravodajství 1b) , Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky a překračování státních hranic České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo munici uvedeným v § 1 odst. 2 písm. a) až d) na osobu, která je oprávněna se zbraní, střelivem nebo municí nakládat podle tohoto zákona, jsou povinny oznámit tuto skutečnost do 10 pracovních dnů Policejnímu prezidiu České republiky (dále jen „Policejní prezidium“). Ustanovení § 42 se použije přiměřeně.

§43

Povinnost registrace zbraně podle § 41 se netýká zbraní, které jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva. V ostatních případech tuto povinnost nemá fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva ( § 44 odst. 2 ), nebo která dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva ( § 46 odst. 2 ) s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky.

kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno červen 2019