Zákon o zbraních 229/2016 Sb.
Střelnice

Díl 7

Střelnice

Jednotlivé paragrafy:

 
 


§52
Provozování střelnic

(1) Střelnice pro střelbu ze zbraně kategorie A, B, C nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo b) je komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou střelbu.

(2) Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva.

(3) Obsahem žádosti o povolení k provozování střelnice musí být

 1. a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu žadatele,
 2. b) místo, kde má být střelnice provozována,
 3. c) osobní údaje fyzické osoby navržené k ustanovení správcem střelnice,
 4. d) sdělení, zda střelnice má být používána k podnikatelským účelům, a
 5. e) datum zahájení a ukončení provozování střelnice, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou.

(4) K žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit

 1. a) listinu prokazující oprávnění užívat nemovitost jako střelnici,
 2. b) provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky, obsahující zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, a vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení,
 3. c) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatel v něm zapsán,
 4. d) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, též souhlas uživatele honitby.

(5) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o povolení k provozování střelnice opatří výpis ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice používána k podnikatelským účelům.

(6) Příslušný útvar policie může povolení k provozování střelnice časově omezit, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou. V takovém případě uvede v rozhodnutí začátek a konec doby platnosti povolení k provozování střelnice.

(7) Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice stanoví prováděcí právní předpis.

§ 53
Pozastavení provozování střelnice

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice, jestliže

 1. a) provozování střelnice prokazatelně ohrožuje život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo majetek, nebo
 2. b) správce střelnice nevykonává svou funkci a provozovatel střelnice neustanoví nového správce střelnice do 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice.

(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o pozastavení provozování střelnice, jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno povolení k jejímu provozování.

(3) Příslušný útvar policie v rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků; tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.

(5) Příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší, pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno.

§ 54
Povinnosti provozovatele střelnice

(1) Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,

 1. a) změnu provozního řádu střelnice,
 2. b) změnu správce střelnice,
 3. c) změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo
 4. d) ukončení provozování nebo zrušení střelnice.

(2) Provozovatel střelnice je dále povinen

 1. a) zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici a
 2. b) vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.
§ 55
Správce střelnice

(1)Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.

(2) Správce střelnice je povinen

 1. a) při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,
 2. b) zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,
 3. c) zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice,
 4. d) zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
 5. e) zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
 6. f) oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.
kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno červen 2019