Trezory na uložení výbušnin
a pyrotechnického materiálu

Skladování výbušnin je a vždy bude rizikovou činností. U skladování dochází k manipulaci s látkami a předměty nebezpečné povahy. Jejich typickým projevem je výbušná přeměna. Každý kdo skladuje výbušniny (trhací práce, výroba munice) v jakémkoli množství (pro zajímavost ročně se spotřebuje 13.500 tun výbušnin, 2 miliony rozbušek a 350 tisíc metrů bleskovice 1)), by měl aktivně přistupovat k vyhledávání rizik při procesu přijímání, samotném skladování výbušnin a potom také při vydávání.

Výbušnina

Výbušnina je obecné označení chemické látky nebo směsi, která je schopna mimořádně rychlé exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu – výbuchu. Ke spuštění chemické reakce výbušiny vedoucí k detonaci dochází mechanickým, chemickým, termickým nebo elektrickým podnětem.

Podle zákona o zbraních

Bezdýmný prach, černý prach a zápalky, které drží za podmínek podle zákona o zbraních fyzická nebo právnická osoba za účelem přebíjení nábojů pro vlastní potřebu nebo použití ve zbrani nebo podnikatel v oboru zbraní a střeliva za účelem jejich prodeje.

Nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem
a zápalkami a přebíjení nábojů

(1) Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Osoba uvedená ve větě první je oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit nejvýše celkem 3 kilogramy černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10000 zápalek. Zákon č. 91/2018 Sb. upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném ve větě druhé nepoužije.

(2) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva může za účelem prodeje přechovávat černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nejvýše v množství, které s ohledem na způsob skladování stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Každý musí dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.

(4) Každý, kdo nabývá do vlastnictví nebo drží černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky, je musí zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a musí zajistit podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a stanoví prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí.

Hornická činnost a báňská správa

Zákon číslo 91/2018 Sb.o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě (původně zákon číslo 61/1988 Sb.) a další podrobnosti jsou upraveny ve vyhlášce o skladování výbušnin číslo 12/2017 Sb. (původně č.99/1995 Sb.).

Výbušnina

Výbušninou se rozumí látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo, munici24) a pyrotechnické výrobky.

Plastická trhavina

Plastickou trhavinou se rozumí takové trhaviny, které jsou připravovány z jedné nebo více trhavin, které mají v čisté formě tenzi par menší než 10-4 Pa při 25°C, zejména oktogen (HMX), pentrit (PETN) a hexogen (RDX) a jsou připravovány s pojidly a jsou jako směs tvárné nebo ohebné při normální pokojové teplotě.

Stavba pro skladování výbušnin (sklad výbušnin) musí být zajištěn proti odcizení nebo zneužití výbušnin.

Zákon číslo 91/2018 Sb.
o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě

Každý, kdo přijde do styku s výbušninami, je povinen postupovat s největší opatrností a dodržovat předpisy o nakládání s výbušninami a návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku.

Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní opatření. Organizace je povinna zabezpečit výbušniny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

Organizace je povinna objekty nebo prostory v nich, ve kterých se nalézají výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu. Způsob zajištění objektů a prostor musí být obsažen již v projektové dokumentaci. Český báňský úřad stanoví vyhláškou třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování.

Vyhláška o skladování výbušnin číslo 12/2017 Sb.
Zajištění skladu výbušnin

(1) V projektové dokumentaci skladu se stanoví způsob zajištění skladu proti odcizení nebo zneužití výbušnin, který posoudí znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů.

(2) Jednotlivé stavební části skladu (okna, stěny, střecha apod.) musí být dostatečně odolné proti násilnému vniknutí do skladu s výjimkou prvků ve výfukovém provedení. Vstup do skladu se zajistí mechanickým zábranným systémem.

(3) Dveře skladu se budují jako odolné proti vloupání. Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže je vyhověno požadavkům české technické normy, která stanoví požadavky na odolnost dveří proti vloupání (ČSN EN 1627), odpovídajícím nejméně bezpečnostní třídě 4.

(4) Sklad se vybaví zařízením elektronické zabezpečovací signalizace, které bude signalizovat narušení zajištění skladu (násilné vniknutí do skladu) do míst se stálou přítomností osob. Místo se stálou přítomností osob je pracovištěm nepřetržitě obsazeným, ze kterého je možno ohlásit po dobu 24 hodin denně násilné vniknutí do skladu.

(5) Pokud je sklad trvale střežen způsobem zamezujícím odcizení nebo zneužití výbušnin, nevztahuje se na něj ustanovení odstavce 4, na mezisklad a příruční sklad též ustanovení odstavce 3.

Sklady a úschovny výbušnin u odběratelů

(1) Úschovnou výbušnin je úložný prostor (např. bedna, schránka) na povrchu. V úschovně výbušnin lze uložit nejvýše 100 kg trhavin a 500 kusů rozbušek a 100 m bleskovice. Při společném uložení trhavin a rozbušek musí být trhaviny a rozbušky odděleny přepážkou o tloušťce alespoň 30 mm.

(2) V úschovně výbušnin smí být výbušniny uloženy7) jen po dobu přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Řádné a bezpečné uložení výbušnin včetně jejich zajištění proti odcizení nebo zneužití zabezpečí střelmistr nebo technický vedoucí odstřelů a v jeho nepřítomnosti předák nebo vedoucí pracoviště.

(3) Úschovna výbušnin se umísťuje na málo frekventovaném místě, aby nepřekážela dopravě a v takové vzdálenosti od pracoviště, aby nebyla ohrožena účinky trhacích prací.

(4) Úschovna výbušnin se zhotovuje z dřevěných desek o tloušťce alespoň 30 mm nebo z plechu o tloušťce alespoň 2 mm.

(5) Úschovna výbušnin se uzamyká nebo chrání jiným vhodným způsobem před vniknutím nepovolané osoby a označuje se výstražnými tabulkami.

(6) Kovové plochy přicházející do styku s výbušninou se pokryjí hmotou s účinky tlumícími náraz.

Vyhláška o skladování výbušnin číslo 12/2017 Sb.
Zajištění skladu výbušnin pod povrchem

(1) V projektové dokumentaci skladu se stanoví způsob zajištění skladu proti odcizení nebo zneužití výbušnin, který u velkého skladu posoudí znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů.

(2) Sklady se zajistí elektronickou zabezpečovací signalizací. U hlubinných dolů postačí, když se vstupní dveře do skladu opatří zařízením signalizujícím jejich otevření na místo trvalé obsluhy.

(3) Přístupové chodby do skladu musí být uzavřeny vstupními dveřmi. Jiná díla, která by mohla umožnit přístup do skladu, např. větrací vrt, se vhodným způsobem zajistí proti vstupu nepovolaných osob.

(4) Komory nebo kobky musí být odděleny od přístupové chodby skladovými dveřmi. Pokud je ve skladu zřízena výdejna, musí být skladové dveře též mezi ní a nejbližším dílčím skladovým prostorem.

(5) Dveře se budují s výškou nejméně 1,8 m a šířkou nejméně 1 m. Rám dveří se zhotoví z oceli průřezu rovnoramenného L o rozměrech nejméně 40 x 40 x 4 mm. Dveře se usadí do zárubně tak, aby rám dveří do ní zapadal, a zajistí se proti deformaci a vysazení ze závěsu. Vstupní dveře se opatří dvěma různými z vnitřní strany osazenými zámky. ¨ Skladové dveře se opatří zámkem osazeným z vnitřní strany dveří. Práh dveří nesmí vyčnívat nad počvu.

(6) Vstupní a skladové dveře mohou být mřížované nebo plné.

(7) Mřížoví dveří se zhotoví z ocelových tyčí o průřezu nejméně 1,5 cm2, přičemž styky tyčí se zavaří. Délkový rozměr mřížových ok nesmí být větší než 80 mm. Skříň zámku musí být zajištěna podložkou z plechu o tloušťce nejméně 5 mm přesahující skříň po celém jejím vnějším obvodu o 250 mm.

(8) Plné dveře mají rám úhlopříčně vyztužený a zvenčí opatřený plechem o tloušťce nejméně 1,5 mm.

Další odkazy na normy

ČSN 26 9020 Provoz skladů výbušin a výrobků obsahujících výbušiny.

Obecně nezávazná norma ČSN 73 5530 Zřizování skladů výbušnin a výrobků obsahujících výbušniny.

Pyrotechnické výrobky

Zákon 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotehcnice).

Obecné požadavky na skladování pyrotechnických výrobků

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny skladovat pyrotechnické výrobky

  • a) podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji nebo podle požadavků výrobce, nebo pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním obalu,
  • b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,
  • c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu,
  • d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v označení podle § 13 nebo bezpečnostních pokynech uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji uvedeno jinak,
  • e) v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce nebo v nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji a
  • f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob nebo majetku a aby skladovací podmínky neohrožovaly soulad výrobku se základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky.

(2) Není-li uvedeno jinak, skladují se pyrotechnické výrobky ve skladu, příručním skladu nebo v prodejní místnosti. Hospodářský subjekt může skladovat pyrotechnické výrobky v příručním skladu nebo prodávat a skladovat v prodejní místnosti, pouze pokud byly tyto prostory k tomuto účelu povoleny podle jiného právního předpisu

(3) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí vedou evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků. Obsah evidence stanoví ministerstvo vyhláškou.

(4) Ve všech prostorách, kde jsou skladovány pyrotechnické výrobky, zajistí hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty a dále zákaz dalších činností, které by mohly způsobit uvedení pyrotechnického výrobku do funkce, s výjimkou pyrotechnických výrobků, jejichž návod k použití to nevylučuje.

Skladování ve skladech

Není-li uvedeno jinak, skladují se pyrotechnické výrobky ve skladech povolených k tomuto účelu podle jiného právního předpisu a současně splňujících požadavky, které stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Ministerstvo vyhláškou stanoví úpravu jednotlivých stavebních částí skladu, vybavení skladu zařízením elektronické zabezpečovací signalizace, konstrukce stěn, přepážek, zárubní, dveří, výfukových ploch a střešních konstrukcí, povrchovou úpravu vnitřních stěn, stropu, podlah, požadavky na okolí skladu, bezpečnostní vzdálenost a obložnost, požární zabezpečení skladu včetně zákazu kouření a ochranu skladu před účinky vnějších vlivů.

Vyhláška č. 123/2014 Sb.
o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky

Tato vyhláška se vztahuje na zacházení, skladování a používání pyrotechnických výrobků kategorie 4, T2 a P2 s výjimkou výrobků uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky, a pyrotechnických výrobků zařazených do třídy IV a podtřídy T2, s výjimkou výrobků uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky, a pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty (dále jen „pyrotechnické výrobky považované za výbušné předměty“).

Skladování pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty. Pyrotechnické výrobky považované za výbušné předměty se skladují ve skladech výbušnin, a to v souladu s návodem k použití.


1) Hornická ročenka 2000 Montanex a.s., Ostrava 2012
Články zdarma

Jak si vybrat trezor?

Průvodce světem trezorů.

Kam umístit trezor?

nejčastější umístění

7 závažných chyb!

při používání trezoru

Bezpečnostní třídy

Hlavní údaj při koupi trezoru

Proč mít trezor?

co uložit dovnitř

Jak si vybrat zámek?

Trezorové zámky

Trezor na dlouhé zbraně

Jak si vybrat?
kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno srpen 2021