trezory

Zákon 119 z roku 2002 Sb.

paragraf

Na jednu stranu by jste měli dodržet zákon. Uložit zbraně dle zákona. Na druhou stranu by jste si měli zabezpečit všechno co máte doma a dokázalo by to ublížit. Zákon rozděluje uložení zbraní do tří kategorií. Uložení zbraní do 10 kusů. Uložení do 20 kusů a kategorie nejvyšší je uložení zbraní  v neomezeném počtu. Co nenajdete v zákoně číslo 119 je v prováděcím Nařízení vlády č. 217/2017 (novelizuje Nařízení vlády č. 338/2002, č. 347/2003 a č. 503/2005). Níže je zákon s důležitými věcmi o uložení zbraní zvýrazněnými červeně:

Pozor, zákon č. 119 je novelizován 30.ledna 2021 zákonem č. 13/2021 Sb. 

Zákon číslo Účinnost
Zákon č. 119/2002 Sb. 01.01.2003 - 30.01.2021 novelizovaný
Zákon č. 170/2013 Sb. 01.07.2014 - 03.09.2015 zrušeno
Zákon č. 229/2016 Sb. 01.08.2017 - 14.08.2017 zrušeno
Zákon č. 222/2017 Sb. 15.08.2017 - 29.01.2021 zrušeno
Zákon č.  13/2021 Sb. 30.01.2021 - aktuální

8.března 2002

Zákon o zbraních č. 119/2002 Sb.

o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ZBRANĚ A STŘELIVO
Hlava IV
Zbrojní průkaz
§ 29
Povinnosti držitele zbrojního průkazu

(1) Držitel zbrojního průkazu je povinen

 1. dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami,
 2. zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo do této zbraně (§ 58),
 3. zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
 4. dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek,
 5. předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,
 6. neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
 7. provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu držitele zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,
 8. mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně,
 9. odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti podle § 26 písm. a), c) nebo g) příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně a průkaz zbraně,
 10. ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,
 11. podrobit se při nošení zbraně na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,11)
 12. neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie každé použití zbraně pro účely krajní nouze nebo nutné obrany a
 13. umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.
Hlava IX
Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem

§ 58
Zabezpečení zbraní a střeliva

(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně všech kategorií, včetně jejich hlavních částí a zakázaných doplňků nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje.

(2) Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.

(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v

 1. uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
 2. uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(5) Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle odstavců 2 až 4.

(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.

(7) Pokud rozměry zbraně kategorie A neumožňují její přechovávání podle předchozích odstavců, může příslušný útvar policie jejímu držiteli povolit jiný způsob jejího zabezpečení v případě, že bude řádně zabezpečena proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(8) Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.

Hlava XIII
Ustanovení společná
§ 79
Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda stanoví nařízením č. 347 technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva k provedení § 58 odst. 2 až 5 a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.

Vnitřní polstrování trezorů se používá jako dekorační prvek ale častěji pro změkčení. Při ukládání zbraní, klenotů a podobně. Provádí se jako nadstandardní výbava na přání zákazníka. Používáme několik barev, materiálů a možného provedení. Někdy je odpovídající jen hrubší koberec a někdy měkký samet.

trezor na zakázku
trezor na peníze
měkký trezor na zbraně
měkký trezor na zbraně
 

 

Odhlučnění trezorů

Vnitřní prostor trezoru lze odhlučnit různým materiálem s absorbcí hluku. Takové řešení je vhodné při uložení počítače, serveru a jiných hlučných zařízení. Materiál je také vhodný použít pro měkké uložení křehkých a jinak citlivých předmětů, například vzácných zbraní. Antracitově šedá barva, samozhášlivé podle normy.

Odhlučňovací materiál
Odhlučňovací materiál trezoru
Odhlučňovací materiál na zbraně
Odhlučňovací materiál měkký

Uložení šperků a klenotů

Vnitřní čalounění asi vždy působí jako měkká vrstva. Ať již chceme uložit zbraně nebo klenoty. Na šperky se často dělají vnitřní šuplíky a do nich se dělají vložky, kdy má každý prsten své měkké políčko.  Čalounění se používá také na poličky, na vnitřní stranu dveří. Když jsme třeba ozdobili blokovací čepy křišťály, byl uprostřed samet.

   

příslušenství trezoru

Vnitřní prostor trezoru je velice variabilní. Vychází vstříc všem přání klienta. Lze kombinovat různé příslušenství, ale můžete si navrhnout i vlastní vnitřní vestavbu podle potřeb. Pochopitelně, čím více si člověk vymýšlí, tím je to nákladnější. Zkuste projednat, zeptat se...

 

Police v trezoru

Bezkonkurenčně nejčastěji jsou uvnitř trezoru police. V menších a jednoplášťových jsou v pevné pozici, vyjmutelné. Jinak jsou většinou výškov nastavitelné. Polici je možné i později dokoupit. Většinou jsou kovové a zcela výjimečně dřevěné nebo skleněné.

V pevné pozici

Výškově stavitelná police

Posílená police

Jednodušší a hlavně jednoplášťové sejfy mají police v pevné výšce. Předem dané. Například jedoplášťové sejfy BTA a NS ve třídě Z2. Police je vyjmutelná. Je možné udělat více polic a v libovolné výšce. Nebo třeba uělat dvě pozice pro jednu polici. V základu jsou většinou výškově stavitelné police. Podle velikosti trezoru je počet polic. Většinou na velikost šanonu. Kromě několika málo vyjímek jsou v trezorech police výškově stavitelné a to po asi 25mm. Přestavování se provádí pomocí kovových držáčků, které zapadají do otvorů. Samozřejmě je možné objednat libovolný počet polic.

Nosnost běžných polic není měřená. Záleží na provedení police a hlavně na její velikosti. Může to být do 20 kg na jednu polici. V nabídce jsou také posílené police, které unesou 30 nebo dokonce 70 kg. Vše po dohodě.

 

V základním vybavení trezoru jsou většinou výškově stavitelné police. Podle velikosti trezoru je základní počet polic. Kromě několika málo vyjímek (malé sejfy SS) jsou v nabízených trezorech police výškově stavitelné a to po asi 25mm. Přestavování se provádí pomocí kovových držáčků, které zapadají do otvorů. Velice snadné. Samozřejmě je možné objednat libovolný počet polic. I později. Police lze zcela vyjmout.

Výsuvné police

Výsuvné police se dělají jako klasické akorát s možností vytažení police dopředu. a pojezdu. Police mohou být klasické, ale mohou mít například vyšší okraj jako šuplík. Výsuvné police často používají například zlatníci na plata. Mohou být také dřevěné, dřevěné šuplíky a oblíbené jsou celé vyjmutelné, tedy vkládací. 

Vnitřní uzamykatelná schránka

vnitřní schránka trezoru

Není v základním vybavení trezorů a většinou je za příplatek. Nejčastěji se umísťuje v horní části trezoru, ale na přání libovolně. Schránky se dělají jedno a dvoukřídlé.
Možné je také umístit do vnitřního prostoru více schránek a nebo celý prostor zaplnit schránkami. Schránka je jednoplášťový sejf chráněný samotným trezorem. Osazena je jednodušším zámkem, ale může mít i trezorový zámek.

 

Základní schránka

Více schránek

Posílená schránka

     

Běžně se dělá vnitřní schránka jednoplášťová. S dozickým zámkem na klíč. Je to proti vnitřnímu nepříteli. Dva mají přístu do trezoru a jen jeden do schránky.

 

Hlavně v podnicích, obchodech a státních institucích jsou populární trezory s více schránkami. Mohou být dvě a nebo dvacet v jednom trezoru.

 

Takový trezor v trezoru. Schránka může být víceplášťová, může mít trezorový zámek. Může mít sama o sobě certifikát na bezpečnostní třídu a dělají se také vnitřní ohnivzdorné schránky.

Zámky schránek

Klasicky je na jednoplášťové schránce dozický zámek. Může být nahrazen jednoduchým kombinačním číselníkem jako je na cestovních kufrech a nebo jednoduchým elektronickým zámkem. Když máte víceplášťovou schránku, už na ní bude trezorový zámek. Ať už na klíč, číselník nebo elektronický.

Podstavec pod trezor (sokl)

Používá se hlavně v případě, když se nechcete sklánět k obsahu trezoru. Zvyšuje komfort používání. Je vhodný například při použití uvnitř nábytkové skříně a podobně. Podstavec může být vzadu uskočený (druhý obrázek) kvůli vedení sítí, nábytku, podlahám apod. Sokl může také sloužit jako jednodušší sejf (na třetím obrázku). Podstavec může být od 1 cm až třeba po jeden metr. Podstavec se může vyrobit jako součást trezoru nebo volitelně oddělitelný. Je možné trezor ukotvit do podlahy.

 

Roznášecí podesta trezoru(rozvažovací)Roznesení hmotnosti trezoru

Trezory jsou specifické svou hmotností, která někdy může být v rozporu s vyjádřením statika. Pokud mají Vaše podlahy určitou nosnost můžeme pod trezor vyrobit roznášecí podestu, která hmotnost trezoru přenese na větší plochu podlahy a tak splní požadavky statikova posudku. Kotvením se může zatížit stěna apod.

 

 

vnitřní látka v trezoru

Vnitřní polstrování trezoru

Pro vyšší komfort při používání uděláme vnitřní měkkou nebo ozdobnou vrstvu. Jedná se o příplatkové příslušenství, ale velice pozvedne vnitřní prostor trezoru, který je následně velice vhodný na uložení šperků, zbraní, sbírek známek nebo mincí. Vnitřní vyložení prostoru může být v celém trezoru nebo jen v části a to nejčastěji na policích. Používají se různé materiály, provedení a barva materiálu.

 

 

Zbraňová zástavba trezoru

V naší nabídce jsou trezory na dlouhé i krátké zbraně již vybavené z výroby, ale vestavbu na zbraně lze umístit do vybraného trezoru.Trezory na dlouhé zbraně jsou prodávané tak, aby odpovídali požadavkům na uložení zbraní. Standardně jsou s vnitřní uzamykatelnou schránkou, mají držáky na hlavně zbraní v několika provedení, krabičky na dveřích na drobnější věci a například držák vytěráků. Více po dohodě.

Lakování trezoru

Trezor můžete mít v jakékoli barvě podle Vašeho výběru a podle vzorníku RAL. Standardně a bez příplatku se trezory stříkají do barvy šedobílá (RAL 7035 a RAL 9002)a do barvy černé (RAL 9005). Pro oživení se například dělají jinak barevné doplňky apod. Mezi speciální možnosti patří několika barevné provedení, metalické laky a nebo například fládrování trezorů (imitace dřeva, kresba dřeva)

Madlo, sklopné madlo

Používá se u trezorů kde jsou těžké dveře a usnadňuje jejich otevírání a zavírání. Někdy není za příplatek. Sklopné, otočné madlo se používá také pro pomoc s otevíráním dveří, ale zároveň slouží jako klika pro ovládání rozvorů. Používá se místo kliky a je také menší a proto se používá například u trezorů do zdi, kde se šetří každé místo, aby se například trezor dobře schoval za obraz.

Vnitřní osvětlení trezoru

Do trezoru je možné namontovat vnitřní osvětlení prostoru. To je možné ovládat otevřením dveří nebo na spínač. Při takovém provedení je potřeba trezor zapojit do zásuvky. Méně praktické je osvětlení na baterie.

Vhozová štěrbina, vhoz do trezoru

Vhozy se na trezory dělají od nejjednodušších štěrbin až po certifikované systémy i ve vyšších třídách. Jednoduchá štěrbina lze udělat na všech trezorech, bohužel tímto zásahem do konstrukce trezor ztrácí certifikát na bezpečnostní třídu. Vhoz děláme také skrz zeď a obsluha se nedostane vůbec k trezoru. Vhoz může být uvnitř trezoru, kdy samotná vhozová štěrbina je přístupná až po otevření dveří trezoru.

Háčky na klíče v trezoru

Jedná se o vestavbu do trezorů. Jako příslušenství jsou věšáčky třeba jen na dveřích nebo na vnitřní stěně, ale mohou také zabírat celý vnitřní prostor na deskách, které jsou výsuvné na teleskopických pojezdech a vyjíždí až ven z trezoru. Ceny jsou různé podle velikosti trezorů a podle množství háčků na klíče. Nejčastěji se používají pro klíčové hospodářství nebo na autoklíče. Vzdálenosti háčků a řad háčků jsou velice variabilní.

Trezory na hodinky

Váš nový trezor přizpůsobíme na hodinky. Může být uvnitř polstrovaný, může mít měkké police a může být vybaven kolotoči na hodinky. Vnitřní prostor trezoru může odpovídat skříňce na watch winders/kolotoče.

Trezory na šperky

Vnitřní prostor je pro Vás velice variabilní a můžete si ho navrhnout podle požadavků. Pro zlatníky děláme výsuvná plata, která se vysouvají až před trezor. Mohou být polstrována filcem, sametem. Pro domácí použití se dělají šperkovnice s šuplíky opět vyložené filcem. Na dveřích mohou být věšáčky na náhredlníky a podobně...

Panty trezoru na levé straně

Trezory se standardně dělají s panty na pravé straně, ale někdy poměry na místě vyžadují otevírání dveří na druhou stranu. Samozřejmě je to možné, ale za příplatek. Stejně tak lze otevírat vnitřní schránka na druhou stranu (pravé dveře mají panty na pravé straně, když zepředu koukáme na trezor). Není to pravidlo, ale trezory s vnitřními panty se otevítají ca. do 90° a trezory s venkovními panty do 180°.

Zlaté kování, zámky trezoru

Některé doplňky na trezory se dají objednat ve zlatém provedení. Při vhodném výběru odstínu barvy celého trezoru to vypadá luxusně. Například na černém trezoru. Ve zlatém provedení se dělají standardně zámky a štíty s klikou.

Historická podoba moderního trezoru

Váš moderní certifikovaný trezor umíme ozdobit a nalakovat tak, aby působil dojmem historického. Může mít imitace historických ozdob, nebesa, zdobené zlaté prvky a povrch, který působí jako dřevo - fládrováním.

Trezorový filtr

Trezorový filtr slouží k předávání cenných věcí, kdy není vhodné, aby se obsluha setkávala. Jeden trezor má pak dvojí dveře. Třeba jedny venku z budovy, na chodbě pro poslíčka a jedny v kanceláři.

domácí trezor

Nejběžnější určení trezorů je právě pro domácnosti. Domácí trezory složí na uložení hotovosti a jiných cenností. Lidé často tvrdí, že do trezoru nemají co dát, ale není to pravda. Do domácího trezoru patří kromě peněz a zlata také důležitá smlouva nebo cestovní pasy.

Trezor v domácnosti

V domácnosti se vždycky najde nějaké místo pro trezor. Úplně malý a nebo klidně i větší skříň.  Můžete ho zazdít do podlahy nebo do zdi a pak ho překrýt kalendářem. Můžete ho postavit na dno šatní skříně a přikotvit skrz nábytek. Někdy je možné ho vypodložit výš. Nebo trezor můžete volně postavit. Klidně pod stůl nebo doprostřed místnosti. Často využijete trezorem zbytečný prostor pod schody nebo výklenek.

Domácí trezory

domácí české trezory

Jako domácí trezory bych označil trezory, které jsou vyrobené na území ČR. V naší nabídce je to většina. Když trezory sami nevyrábíme, nabízíme české výrobce. Českých výrobců trezorů je jen několik velkých a několik malých. V malé míře nabízíme také německé trezory, takové které nikdo u nás nevyrábí.

Domácí trezory pro každou situaci

Každý jsme na tom jinak. Někdo chce trezor na několik tisícikorun a náhradní klíče od auta. Někdo si domů nosí utajované materiály z práce a nebo má investišní kovy. Někdo skladuje zbraně a k nim by chtěl uložit sbírku známek nebo vzácné housle. Nemusíme chápat Vaše pohnutky, ale najdeme vhodný trezor. Stejně doma budou nejcenější vzpomínky, tedy fotoalba, fotoknihy, upomínkové předměty apod.

Nejprodávanější domácí trezor

Něco lepšího na doma

Domácí trezor proti ohni

Takový a nebo podobný domácí trezor by měla mít každá rodina: na všechny smlouvy, pojistky, pasy, hotovost a podobné věci, které jsou nejen hodnotné, ale také důležité. Domácí trezor vyššího zabezpečení pro náročnější uživatele. Nejlepší pokud máte např. sbírku vzácných mincí, trochu investičního zlata nebo máte rádi pořádné zabezpečení. Trezory NA jsou velice oblíbené pro svojí zvýšenou ohnivzdornost. Domácí trezory NA mají další materiály mezi stěnami a ohnivzdorné těsnění mez korpusem a dveřmi.
Domácí trezory Trezory domácí 2. bezpečnostní třídy Domácí ohnivzdorné trezory

 

   

 Základní bezpečnost

Domácí ohnivzdorný

Domácí trezor do zdi

Výrobní řada BT domácích trezorů do nábytku na uložení nižších hodnot. Domácí trezor vhodný na aktuální hotovost, náhradní klíče od auta, pasy a nějaké smlouvy okolo nemovitosti. Domácí trezory NA jsou velice oblíbené pro svojí zvýšenou ohnivzdornost. Domácí trezory NA mají další materiály mezi stěnami a ohnivzdorné těsnění mez korpusem a dveřmi. Trezory do zdi jsou populární v domácnostech. Jen se pro takový trezor musí najít vhodné místo. Dostatečně tlustá stěna nebo starý komín. Ve zdi je trezor dobře skrytý.
Domácí trezory Domácí ohnivzdorné trezory Domácí ohnivzdorné trezory

 

 

 

bezpečnostní třída Z2

Sejfy do zdi jsou schránky v základní bezpečnosti vhodné na uložení hodnot v desítkách tisíc korun, 10 zbraní podle zákona, důvěrné dokumenty... Podle norem mají bezpečnostní třídu Z2. Bezpečnější variantou jsou stěnové trezory.

 

Sejfy do zdi

Stěnové sejfy

Sejfy do zdi se zazdívají do širší nebo nosné stěny, nepoužívaného komína, pod schody nebo podobně. Všeobecně zazdívací sejfy a trezory jsou levnější protože se neplatí za ochranu stěn. Stěny   trezoru se ochrání kvalitním betonem při zazdívání a navíc se může použít železo, kterým se beton zpevní a prováže s okolní stěnou. Stěnové sejfy jsou vhodné na uložení krátkých zbraní podle zákona. Všechny modely odpovídají na uložení do deseti kusů zbraní. Jen se musí splnit podmínka odděleného uložení uzávěrů a nábojů. To lze vyřešit vnitřní uzamykatelnou schránkou do trezoru Více o sejfech
 

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes